۲۱
مرداد

مشخصات فنی ایزوگام

ویژگی ها ویژه مناطق معتدل و گرمسیری ۱ حداقل درصد افزایش طول نسبی  (  %  ) طولی ۲۵ عرضی ۲۵ ۲ حداقل مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم  ( ۵cm /kg ) طولی...

Read More